Statut Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2017

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r.

Załącznik

do Uchwały Nr XXVI/320/2016

Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 10 listopada 2016 r.

 

Statut

Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§1.1. Centrum Usług Wspólnych w Margoninie zwanej dalej Centrum, jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej.

2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2.

Cele i zakres działania

 

§2. 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej placówki oświatowe, tj. szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Margonin, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Margonin.

2. Do jednostek obsługiwanych zaliczają się:

 1. Przedszkole Samorządowe w Margoninie, ul. Poznańska 10,

 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach, Lipiny 40,

 3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, Radwanki 31,

 4. Zespół Szkół w Margoninie, ul. Polna 6, w tym:

  1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie,

  2. Publiczne Gimnazjum w Margoninie,

 5. Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13 – w zakresie określonym w § 3 ust. 2.

 

§ 3. 1. Centrum w stosunku do jednostek obsługiwanych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-4, wykonuje zadania w zakresie:

1) rachunkowości i sprawozdawczości w całości, zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,

2) administracyjno-organizacyjnym:

 1. prowadzenie obsługi kadrowej pracowników,

 2. prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników,

 3. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych,

3) obsługi finansowo-księgowej:

 1. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

 2. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników – na podstawie udzielonych upoważnień,

 3. sporządzanie list wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i dokonywanie ich wypłat,

 4. naliczanie i odprowadzanie należnych świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, PFRON,

 5. dokonywanie wypłat świadczeń z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego nauczycieli – zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek obsługiwanych,

 6. prowadzenie obsługi kasowej Centrum,

4) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,

5) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo - księgowej,

6) współpracy z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie objętym obsługą.

2. Centrum w stosunku do jednostki obsługiwanej, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 5, wykonuje zadania w zakresie:

 1. rozliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz sporządzania sprawozdania - zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

 2. realizacji zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

 3. rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, gimnazjów  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, organizowanego przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

 4. realizacji zadań związanych z bezpłatnym przekazaniem podręczników i ćwiczeń dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w zakresie obsługi publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – szkół podstawowych i gimnazjów,

 5. sporządzania zbiorczego zestawienia sprawozdawczości systemu informacji oświatowej dla Gminy Margonin za organ prowadzący w zakresie obsługi jednostek oświatowych,

 6. prowadzenia spraw w zakresie organizacji konkursów dla kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,

 7. prowadzenia spraw w zakresie organizacji egzaminów nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

 8. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach związanych z dokonywaniem ocen pracy dyrektorów obsługiwanych placówek,

 9. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Margonin.

 

§4. 1. Centrum współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych, w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.

2. Na zasadach określonych w ustawie Centrum może obsługiwać także Gminne Instytucje Kultury.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

 

§5. 1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Centrum prowadzi rachunki bankowe odrębne dla poszczególnych dziedzin działalności oraz rachunki bankowe jednostek obsługiwanych.

Rozdział 4.

Organizacja i zarządzanie

 

§6. 1. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.

2. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który w imieniu Centrum dokonuje wszelkich czynności w zakresie prawa pracy  wobec  pracowników Centrum.

3. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje Centrum na zewnątrz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

4. Szczegółowy zakres działania Centrum, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzany przez Dyrektora Centrum.

 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§7. 1. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści Centrum Usług Wspólnych w Margoninie wraz z numerem telefonu, faxu, NIP, REGON.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

Podpis Przewodniczącego Rady Jerzy Tołoka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Usług Wspólnych w Margoninie
Data utworzenia:2017-02-10
Data publikacji:2017-02-10
Osoba sporządzająca dokument:Jerzy Toboła - Przewodniczący Rady
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Stypka
Liczba odwiedzin:372